Nadace Jana a Medy Mládkových

Předseda správní rady:

JUDr. Jiří Pospíšil

Členové správní rady:

MUDr. Jiří Emler

JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., LL. M.

Ing. Petr Hejma

Dr. Vít Kolář

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M

Ing. Arch. Josef Pleskot

Meda-Maria Mladek

Mgr. Pavel Nepala

Marie Šedivá

Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA

MUDr. Bohuslav Svoboda

Božena Jirků

Čestní členové správní rady:

Václav Havel in memoriam

Jan Horal in memoriam

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Madeleine Albright

Václav Boštík in memoriam

Tom Messer

Patty Birch in memoriam

Avna Cassineli

Předsedkyně dozorčí rady:

Ing. Simona Fialová

Členové dozorčí rady:

Aleksandra Udženija

JUDr. Jan Kozubek

Ing. Martin Diviš, MBA

JUDr. Hana Marvanová

PaeDr. Hana Nováčková

Mgr. Jan Recman

Ředitel nadace:

Mgr. Jan Smetana

Smlouva mezi Nadací Jana a Medy Mládkových a Magistrátem hlavního města Prahy

Smlouva byla uzavřena k naplnění společného záměru zřídit v hlavním městě Praze Museum Kampa, v němž je nyní umístěna sbírka uměleckých děl, kterou v průběhu let nashromáždili manželé Mládkovi. Účelem této smlouvy bylo technicky a projektově připravit a realizovat stavbu a dále zajistit provozování zrekonstruovaných Sovových mlýnů. Výpůjčka zajišťuje užívání Sovových mlýnů jako Musea Kampa, ve kterém je umístěna stálá expozice sbírky, trvale přístupná pro veřejnost. Hlavní město Praha, zastoupené panem Filipem Dvořákem, a Nadace Jana a Medy Mládkových, zastoupená předsedkyní správní rady paní Medou Mládkovou, uzavřely dne 16. 6. 1999 Smlouvu o výpůjčce souboru nemovitostí Sovovy mlýny a o provedení jejich rekonstrukce. Smluvní strany se dohodly, že Nadace bude zajišťovat péči o sbírku uměleckých děl a provoz Musea Kampa. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly zároveň s touto smlouvou uzavřeny:

1. Darovací smlouva, podle které paní Meda Mládková daruje Hlavnímu městu Praze sbírku uměleckých děl. Hlavní město Praha nabude vlastnické právo ke sbírce uměleckých děl okamžikem podpisu předávacího protokolu, nejpozději však do 30-ti dnů po vydání kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání Sovových mlýnů podle smlouvy o výpůjčce Sovových mlýnů. Okamžikem podpisu přechází vlastnické právo k předmětu daru z dárce na obdarovaného.

2. Smlouva o výpůjčce, podle které je sbírka uměleckých děl (dar) přenechána nadaci do bezplatného užívání.

Dar hlavnímu městu Praha tvoří tato umělecká díla:

215 obrazů a kreseb Františka Kupky, 240 koláží a objektů Jiřího Koláře, 279 uměleckých artefaktů českých a slovenských autorů z let 1965 - 1985 v celkové hodnotě 600 000 000,- Kč.

Podpořte Museum Kampa - Nadaci Jana a Medy Mládkových


Hlavní navigace: