Animační programy a RVP

Všechny programy lektorského oddělení Musea Kampa pro školní skupiny zohledňují požadavky Rámcových vzdělávacích programů a v této souvislosti přispívají k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí. U každého programu je vyznačeno, která ze šesti kompetencí bude programem aktivně rozvíjena.

  • Kompetenci k učení rozvíjejí programy, které povzbuzují tvořivost účastníků, podněcují jejich zvídavost a zájem a inspirují je k vlastnímu rozvíjení získaných poznatků stejně tak jako k reflexi a kritickému zhodnocení nově nabytých znalostí.
  • Kompetenci k řešení problémů zahrnují programy, ve kterých má student možnost samostatně nebo ve skupině vyřešit zadaný úkol. V programech je podněcováno originální a kreativní řešení.
  • Kompetenci komunikativní zahrnují všechny programy, ve kterých je kladen důraz na interakci a participaci účastníků.
  • Kompetence sociální a personální je rozvíjena programy, v rámci kterých probíhá práce ve dvojici nebo ve skupině. Účastníci se tedy přesouvají do roviny sociální interakce, spolupracují a zároveň se snaží dodržovat pravidla úspěšné spolupráce, zastávat svoji jedinečnou roli ve skupině v pozitivním a ohleduplném vztahu k ostatním členům.
  • Kompetence občanská je rozvíjena programy, které se aktivně zabývají vztahem jedince ke kultuře a umění, národním i mezinárodním tradicím. Programy aktivně podporují vztah účastníků k vlastnímu kulturnímu a historickému dědictví i k dědictví a tradicím jiných kultur.
  • Rozvoj Kompetence pracovní je zahrnut v programech, ve kterých účastník pracuje s různými (uměleckými) materiály a nástroji, učí se, jak s nimi co nejefektivněji zacházet a vytváří v rámci programu (umělecké) dílo, ve kterém bude oceněn jak záměr a myšlenkový obsah, tak kvalita provedení.

Programy zároveň zohledňují rozdílnou úroveň dosahovaných klíčových kompetencí pro ZŠ a SŠHlavní navigace: