HISTORIE VÝSTAV:

2012 2011  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Fotografie ze slavnostního zahájení výstav

Josef Lada Co přináší zima

5. prosince - výstava prodloužena do 16. března 2014

Kurátorka Pavla Pečinková

Lada

Pro vánoční období připravilo Museum Kampa svým návštěvníkům setkání s obrázky Josefa Lady - malíře, v jehož tvorbě má téma Vánoc významné a v rámci českého moderního umění zcela výjimečné postavení. Ve dvacátých až čtyřicátých letech dvacátého století, kdy Ladovo dílo dozrává a dospívá do vrcholné fáze, zobrazování betlémských jesliček s Jezulátkem do repertoáru moderního malíře příliš nezapadalo. Lada sice patřil ke generaci prosazující v českém umění kubismus, expresionismus a abstraktní tendence, ale byl trochu samorostlým a neposlušným modernistou. Reagoval po svém na nové umělecké koncepce jak předválečné, tak i meziválečné avantgardy, ale rozhodně nerespektoval dobové programové teze, které je doprovázely. Dokázal proto spojovat principy moderního výtvarného vyjadřování i s konvenčními zakázkami a tématy, od nichž se tehdy většina umělců zásadně odvracela.

Vánoční motivy zpracoval Lada v desítkách variací. Nevedla ho k tomu náboženská horlivost, ale okolnosti zcela všední a praktické: Od roku 1906, kdy se začal živit jako ilustrátor a karikaturista, musel rok co rok dodávat vánoční příspěvky do prosincových čísel novin a časopisů. Někdy zvolil zimní dětské radovánky na sněhu, jindy vánoční zvyky a obyčeje, ale většinou se soustřeďoval na aktualizaci tradičního zobrazení Svaté rodiny a dokázal přitom najít široké spektrum možností, jak biblický příběh nově a živě zpřítomnit, aby zaujal, potěšil nebo překvapil.

Ladova malba vychází ze vzpomínek z dětství a soustřeďuje se na epizody z venkovského života, jehož rytmus je určován střídáním ročních období a opakujících se svátků. Mezi událostmi, které oživují koloběh všedních dnů, patří Vánocům nejvýznamnější postavení, proto se v Ladově díle promítají tak výrazně. Osvědčené vánoční motivy uplatňuje nejen v novinách a časopisech, ale i v edicích pohlednic a kalendářů, na plakátech a příležitostných tiskovinách, v autorských knížkách i ve své „volné“ tvorbě, kvaších malovaných pro širokou vrstvu zájemců. Jeden výtvarný nápad dokáže využít v desítkách dalších verzí, a přitom nesklouzne k mechanické řemeslné produkci. V českém moderním umění je jedinečný právě tím, že pracuje sériově, a zároveň dokáže dát každému svému obrázku osobitý výraz. Podobně jako prožíváme vánoční svátky rok co rok znovu, a přece pokaždé jinak, věnuje jim Lada každoročně sérii obrázků, a přitom se zdá, jako by vánoční děje maloval s úžasem a zaujetím jako poprvé.

Výstava představí jednak originální verze oblíbených Ladových prací, jako je Český betlém (1920), Jesličky (1928), Gloria in Excelsis Deo (1931), Vánoce (1932) nebo Štědrovečerní noc (1936), v nichž zlidšťuje božské dění a zároveň posvěcuje běžné životní situace, jednak dobové reprodukce v časopisech, na pohlednicích a příležitostných tiskovinách. Výběr zastoupených prací poukazuje na žánrovou pestrost tohoto Ladova tematického okruhu a zároveň ve zkratce postihuje i jeho výtvarné proměny. V digitálních replikách jsou zastoupeny rané práce z období před první světovou válkou, kdy Lada sympatizoval s anarchismem a jeho vánoční motivy byly většinou politicky zaměřené, i ukázky z pravidelných příspěvků pro deník České slovo, v němž se od počátku dvacátých let začíná vyhraňovat Ladův typický kresebný styl.

Exponáty zapůjčila Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie v Liberci, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Zdeněk Sklenář a soukromí majitelé; reprodukce z dobových časopisů laskavě poskytlo Národní muzeum v Praze.

Doprovodný program k výstavě Josefa Lady:

Sobota 11.1.2014, 16:00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi : Masopust Josefa Lady.

Sobota 11.1.2014, 15:00 Pravidelná komentovaná prohlídka stále expozice a výstav Josefa Lady a Jiřího Johna.

Sobota 25.1.2014, 15:00 Pravidelná komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy Josefa Lady a Jiřího Johna.

Sobota 25.1.2014, 16:00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi:
Josef Lada a lidové tradice

V případě zájmu o rezervaci či dotazů kontaktujte prosím Lektorské oddělení Musea Kampa: lektorskeoddeleni@museumkampa.cz,
+420 257 286 147, mob.: +420 777 357 480

Zdena Fibichová (1933-1991) 

18. října - 1. prosince 2013

Kurátorka Martina Pachmanová

ZF

Zdena Fibichová, Stéla XVI, 1968,
bilý cement, Moravská galerie v Brně

Videopozvánka na výstavu

Výstava představuje předčasně uzavřené a dosud nedostatečně zhodnocené sochařské a kreslířské dílo Zdeny Fibichové (1933 – 1991), významné představitelky poválečného českého umění a členky skupiny Trasa.

Komorní retrospektiva mapuje vývoj autorčina díla od šedesátých do konce osmdesátých let, kdy Fibichové práce zajímavým způsobem rezonovala s postmoderním uměním. Dokládá postupnou proměnu jejího sochařského jazyka: od rané fáze archaizující figurace přes strukturální a geometrické objekty až k "věcným" plastikám a keramickým reliéfům, inspirovaným všednodenními rituály a předměty. Zahrnuty jsou rovněž kolorované a drátované objekty z předlistopadového období, v nichž Fibichová variovala téma domova, skrýše a obydlí jakožto předpokladu a opory lidské existence a v nichž se naplno projevila její fascinace prapůvodním a výsostně haptickým materiálem - hlínou.

Výstava sestavená z exponátů z veřejných i soukromých sbírek v neposlední řadě připomene Fibichové tušové kaligrafické kresby, jimž se intenzivně zabývala zvláště v druhé polovině osmdesátých let, a realizace v architektuře a veřejném prostoru.

Zdena Fibichová patří spolu s Evou Kmentovou a Věrou Janouškovou k nejvýraznějším umělkyním, které se v českém prostředí po válce dokázaly prosadit na poli sochařství, předsudečně vnímaného jako výsostně mužská disciplína. Její suverénní sochařský projev a smysl pro monumentalitu rozhodně bořil zakořeněné stereotypy týkající se „ženského umění“; přesto si však Fibichová ve své práci od počátku nacházela témata, postupy a materiály, které akcentovaly ženskou zkušenost, intimitu a rukodělnou tradici. I jim je tato výstava věnována.

Doprovodný program k výstavě

26.10.2013 od 15 hodin - Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991)

26.10.2013 od 16 hodin - Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Zdena Fibichová

08.11.2013 od 17:30 hodin - Kurátorská prohlídka výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991) s Martinou Pachmanovou

23.11.2013 od 15 hodin - Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991)

23.11.2013 od 16 hodin - Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Zdena Fibichová

V případě zájmu o rezervaci či dotazů kontaktujte prosím Lektorské oddělení Musea Kampa: lektorskeoddeleni@museumkampa.cz,
+420 257 286 147

Gerald Scarfe, Pink Floyd v Praze!

24. července - 13. října 2013

Bio

Gerald Scarfe narozený 1. června 1936 v Londýně začal pracovat na počátku šedesátých let, po krátkém období studia na Royal College of Art, jako satirický kreslíř komiksů pro časopisy Punch Magazine a Private Eye Magazine. Spolupracoval rovněž s novinami Daily Mail, pro které pracoval jako válečný zpravodaj ve Vietnamu a Indii, připravoval reportáže o situaci v rozděleném Berlíně či amerických prezidentských volbách v roce 1964. Proslavil se spoluprací s London Sunday Times, pro které od roku 1967 dlouhodobě pracoval jako politický karikaturista.

Zúčastnil se mnoha výstav po celém světě mimo jiné v New Yorku, Osace, Montrealu, Los Angeles, Sydney, Melbourne, Chicagu, Hannoveru a Londýně a uskutečnil víc než 70 samostatných výstav. Scarfe navrhoval scény a kostýmy pro mnoho her, oper a muzikálů v Londýně, Houstonu, Los Angeles, San Franciscu, Seattlu a na Novém Zélandu. Scarfova Kouzelná flétna se hrála v Los Angeles, San Franciscu a Seattlu. Dlouhodobě spolupracoval se skupinou Pink Floyd na jejich originálních koncertních show pro slavné turné The Wall.

Jeho filmová tvorba zahrnuje především návrhy a režii animací pro The Wall skupiny Pink Floyd. Scarfe spolupracoval také jako produkční designér na animovaném celovečerním filmu Walta Disneyeho Hercules. Napsal, režíroval a podílel se na mnoha filmových scénářích a dokumentech pro BBC a Channel 4. Rovněž vytvořil titulní animaci pro slavný britský komediální seriál Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére.

Scarfe vydal mnoho knih o své práci, například Drawing Blood, Monsters, Heroes & Villains, Scarfe Face and Scarfe on Scarfe. Jeho nejnovější publikací je The Making of Pink Floyd’s The Wall. Scarfovy práce se pravidelně objevují v mnoha periodicích ve Spojeném království i v zahraničí. Pro New Yorker Magazine pracoval přes 20 let.

V roce 2008 u příležitosti narozenin královny Alžběty II. byl Geraldu Scarfovi udělen řád britského impéria. Gerald Scarfe je také držitelem čestných titulů University of Dundee, University of Liverpool a University of Kent. Na University of Dundee se stal čestným profesorem.

V současné době Gerald Scarfe spolupracuje s Rogerem Watersem, pro něhož navrhl létající objekty a ilustrace k animované projekci právě probíhajícího světové turné The Wall.

Malby a kresby Geralda Scarfa jsou zastoupeny ve sbírkách Tate Gallery a National Portrait Gallery v Londýně, ve Smithsonian National Portrait Gallery v New Yorku a v londýnském House of Commons Collection ve Westminsteru.

Ilustrované hovory o svém životě a tvorbě publikuje Gerald Scarfe pravidelně nejen v Británii, ale i v mnoha dalších zemí světa.

 

Judita na Kampě: Klimt / Mucha / Kupka z českých sbírek!

28. června - 22. září 2013

Judita